• [Sự kiện] Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà Tháng 1 (19/01 - 22/01) 18-01-2018

  Các bằng hữu thân mến,

  Từ ngày 19/01 đến 22/01/2018, BQT sẽ gửi đến các bằng hữu trên toàn bộ máy chủ Tiếu Ngạo Giang Hồ sự kiện Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà với nhiều phần thưởng phong phú, hấp dẫn.

  Thời gian:

  Từ ngày 19/01 đến 23h59p ngày 22/01/2018

  Sự kiện 1: Nạp Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Với Tổng số lượng GG chuyển thành KNB mỗi ngày trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ, bằng hữu sẽ nhận được thêm những quà tặng tương ứng

  Phần thưởng

  Phần thưởng được trao căn cứ tổng lượng GG đã chuyển thành KNB mỗi ngày, khác nhau tùy từng máy chủ

  Máy chủ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Đào Hoa Đảo

  Thời gian  Số GG chuyển thành KNB trong ngày  Phần thưởng 
  Mỗi ngày
  19/01 - 22/01 
   Từ 20 GG đến 49 GG  05 Huyền Cơ Hạp
  20 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  20 Hoạt Lực Dược
   Từ 50 GG đến 199 GG  10 Huyền Cơ Hạp
  02 Túi Bảo thạch 3
  40 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  40 Hoạt Lực Dược
   Từ 200 GG đến 499 GG  25 Huyền Cơ Hạp
  05 Túi Bảo thạch 3
  60 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  60 Hoạt Lực Dược
   Từ 500 GG đến 999 GG  50 Huyền Cơ Hạp
  15 Túi Bảo thạch 3
  100 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  100 Hoạt Lực Dược
   Từ 1,000 GG đến 2,999 GG  100 Huyền Cơ Hạp
  30 Túi Bảo thạch 3
  140 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  140 Hoạt Lực Dược
   Từ 3,000 GG đến 5,999 GG  200 Huyền Cơ Hạp
  60 Túi Bảo thạch 3
  200 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  200 Hoạt Lực Dược
   Từ 6,000 GG trở lên  350 Huyền Cơ Hạp
  100 Túi Bảo thạch 3
  260 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  260 Hoạt Lực Dược

  Máy chủ Độc Cô Cầu Bại

  Thời gian  Số GG chuyển thành KNB trong ngày  Phần thưởng 
  Mỗi ngày
  19/01 - 22/01 
   Từ 20 GG đến 49 GG  02 Huyền Cơ Hạp
   Từ 50 GG đến 199 GG  05 Huyền Cơ Hạp
   Từ 200 GG đến 499 GG  12 Huyền Cơ Hạp
  20 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  20 Hoạt Lực Dược
   Từ 500 GG đến 999 GG  25 Huyền Cơ Hạp
  40 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  40 Hoạt Lực Dược
   Từ 1,000 GG đến 2,999 GG  50 Huyền Cơ Hạp
  60 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  60 Hoạt Lực Dược
   Từ 3,000 GG đến 5,999 GG  100 Huyền Cơ Hạp
  100 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  100 Hoạt Lực Dược
   Từ 6,000 GG trở lên  200 Huyền Cơ Hạp
  140 Tiểu Chu Long Tu Thảo
  140 Hoạt Lực Dược

  Các bằng hữu cần xác nhận thông tin Nhân vật và máy chủ nhận thưởng trong sự kiện Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo TẠI ĐÂY

  - Quà tặng sẽ chỉ được trao cho 1 nhân vật duy nhất (đã xác nhận) trong 1 tài khoản

  Sự kiện 2: Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có đăng nhập vào game và tiêu KNB trong Thương Thành thỏa mãn điều kiện bên dưới sẽ nhận được phần thưởng:

  Máy chủ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Đào Hoa Đảo

   Thời gian   STT   Số KNB sử dụng Phần thưởng 
   

  19/01/2018


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  240 Phong Vật Thạch
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB 500  Phong Vật Thạch
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  1200 Phong Vật Thạch
  10 Phân Giải Phù
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  2000 Phong Vật Thạch
  30 Phân Giải Phù
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  3000 Phong Vật Thạch
  60 Phân Giải Phù
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  4500 Phong Vật Thạch
  120 Phân Giải Phù
   

  20/01/2018


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  05 Túi Bảo Thạch 3
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  10 Túi Bảo Thạch 3
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  20 Túi Bảo Thạch 3
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  40 Túi Bảo Thạch 3
  05 Thiên Tàm Ti cấp 4
  05 Đại Diễn Thiên Câu Đồ 4
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  100 Túi Bảo Thạch 3
  10 Thiên Tàm Ti cấp 4
  10 Đại Diễn Thiên Câu Đồ 4
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  180 Túi Bảo Thạch 3
  15 Thiên Tàm Ti cấp 4
  15 Đại Diễn Thiên Câu Đồ 4
   

  21/01/2018


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  100 Kinh nghiệm đan Võ hồn
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  200 Kinh nghiệm đan Võ hồn
  100 Căn Cốt Đan Võ hồn
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB 400 Kinh nghiệm đan Võ hồn
  200 Căn Cốt Đan Võ hồn
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB 800 Kinh nghiệm đan Võ hồn
  400 Căn Cốt Đan Võ hồn
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1400 Kinh nghiệm đan Võ hồn
  800 Căn Cốt Đan Võ hồn
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  3000 Kinh nghiệm đan Võ hồn
  1500 Căn Cốt Đan Võ hồn
   

  22/01/2018


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  140 Tinh Trần Sa
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  280 Tinh Trần Sa
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  500 Tinh Trần Sa
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  800 Tinh Trần Sa
  10 Màu nhuộm Hồng bảo thạch
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1500 Tinh Trần Sa
  20 Màu nhuộm Hồng bảo thạch
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  2500 Tinh Trần Sa
  30 Màu nhuộm Hồng bảo thạch

  Máy chủ Độc Cô Cầu Bại

   Thời gian   STT   Số KNB sử dụng Phần thưởng 
   

  19/01/2018


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  100 Phong Vật Thạch
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  200 Phong Vật Thạch
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  450 Phong Vật Thạch
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  800 Phong Vật Thạch
  10 Màu nhuộm thuần bạch
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB 1400  Phong Vật Thạch
  20 Màu nhuộm thuần bạch
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  2400 Phong Vật Thạch
  30 Màu nhuộm thuần bạch
   

  20/01/2018


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  02 Túi Bảo Thạch 3
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  05 Túi Bảo Thạch 3
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  10 Túi Bảo Thạch 3
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  20 Túi Bảo Thạch 3
  10 Thuốc nhuộm hồng bảo thạch
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  50 Túi Bảo Thạch 3
  20 Thuốc nhuộm hồng bảo thạch
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  100 Túi Bảo Thạch 3
  30 Thuốc nhuộm hồng bảo thạch
   

  21/01/2018


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  50 Thanh Đồng Xỉ Luân
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  100 Thanh Đồng Xỉ Luân
  01 Thiên Tàm Ti 4
  01 Đại Diễn Thiên Câu Đồ 4
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  200 Thanh Đồng Xỉ Luân
  02 Thiên Tàm Ti 4
  02 Đại Diễn Thiên Câu Đồ 4
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  400 Thanh Đồng Xỉ Luân
  04 Thiên Tàm Ti 4
  04 Đại Diễn Thiên Câu Đồ 4
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  800 Thanh Đồng Xỉ Luân
  08 Thiên Tàm Ti 4
  08 Đại Diễn Thiên Câu Đồ 4
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  1400 Thanh Đồng Xỉ Luân
  16 Thiên Tàm Ti 4
  16 Đại Diễn Thiên Câu Đồ 4
   

  22/01/2018


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  50 Tinh Trần Sa
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  100 Tinh Trần Sa
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  200 Tinh Trần Sa
  40 Vàng  khóa
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  350 Tinh Trần Sa
  80 Vàng khóa
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  700 Tinh Trần Sa
  160 Vàng khóa
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  1400 Tinh Trần Sa
  240 Vàng khóa

  - Để đảm bảo giao dịch nạp GG được thuận lợi, các bằng hữu nên tiến hành nạp GG vào tài khoản trong thời gia hành chính ( từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6). Các giao dịch nạp GG qua thẻ visa có thể cần nhiều thời gian xác nhận hơn bình thường

  Lưu ý:

  - Phần thưởng ở dạng khóa.

  - Chỉ tính KNB tiêu trong ngày, không cộng dồn sang ngày tiếp theo.

  - Chỉ nhận thưởng 01 lần duy nhất cho điều kiện cao nhất đạt được.

  - Phần thưởng của ngày hôm trước được trao vào ngày hôm sau. Trong dịp cuối tuần, quà tặng có thể được trao chậm hơn (trong 48h)

  - Chỉ tính KNB quay Phong Vật Chí và khi mua vật phẩm trên thương thành (không tính tiêu khi mở rương, hồi sinh, đăng bán knb …vv)

  - Người chơi làm trống hòm thư để nhận thưởng thành công. Trường hợp nhận thiếu phần thưởng do người chơi không làm trống hòm thư sẽ không được hỗ trợ giải quyết.

  - Mọi thắc mắc về sự kiện, quà tặng các bằng hữu có thể gửi về hotro.vgg.vn hoặc gọi đến tổng đài 088 850 1767

  Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ,

  Nhậm Doanh Doanh kính bút,

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay