* Phần thưởng Giftcode được trao qua hòm thư nhân vật. Lưu ý: Làm trống hòm thư để nhận thành công.
* Phần thưởng Giftcode được trao vào ngày hôm sau khi nhập Code thành công.