• Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để tham gia sự kiện
  • Đăng nhập
Giới thiệu

Từ 0h00 ngày 02/02/2018 đến hết ngày 08/02/2018, mỗi 500 KNB chuyển vào game được 1 lượt Bốc quẻ.

Thời hạn nhận lượt và bốc quẻ: Từ ngày 03/02/2018 đến hết ngày 09/02/2019 Có thể mua ngay 1 lượt Cải mệnh bằng 10GG.

Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Ghi chú
Giáng long thập bát chưởng 1 Khóa
Hấp tinh đại pháp 1 Khóa
Như lai thần chưởng 1 Khóa
Long tượng bàn nhược công 1 Khóa
Lực đạo/nội kính 7 1 Khóa
Lực đạo/nội kính 5 1 Khóa
Ngoại công/ nội công 5 1 Khóa
Sinh lực 5 1 Khóa
Túi ngọc 3 20 Khóa
Túi ngọc 3 5 Khóa
Túi ngọc 3 1 Khóa
Huyền cơ hạp 1 Khóa
Hộp quà bảo vật toái phiến 1 Khóa
Đại diễn thiên cơ đồ 4 1 Khóa
Đại diễn thiên cơ đồ 3 1 Khóa
Thiên tằm ty 4 1 Khóa
Thiên tằm ty 3 1 Khóa
Phong vật thạch 10 Khóa
Phong vật thạch 50 Khóa
Phong vật thạch 200 Khóa
Tinh trần sa 10 Khóa
Tinh trần sa 50 Khóa
Tinh trần sa 200 Khóa
Hộp màu cố định 10 Khóa
thêm 1 lần quay 50 Khóa
Vật phẩm Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 lượt quay 1 Khóa
Tinh trần Sa 5 Khóa
Tinh trần Sa 10 Khóa
Tinh trần Sa 50 Khóa
Đại hoàn đan cấp 2 1 Khóa
Đại hoàn đan cấp 3 1 Khóa
Đại hoàn đan cấp 4 1 Khóa
Đại hoàn đan cấp 4 10 Khóa
Phong Vật thạch 10 Khóa
Phong Vật thạch 50 Khóa
Đại diễn thiên cơ đồ Cấp 4 1 Khóa
Thiên tằm ti cấp 4 1 Khóa
Túi ngọc 3 1 Khóa
Túi ngọc 3 5 Khóa
Vàng khóa 80 Khóa
Vàng khóa 160 Khóa
Tinh luyện thạch 3 5 Khóa
Vũ khí Hoàng Kim 1 Khóa
Thanh tâm phổ thiện chú 1 Khóa
Như lai thần chưởng 1 Khóa
Thánh hỏa Lệnh 1 Khóa
Sinh tử Phù 1 Khóa
Đấu chuyển tinh di 1 Khóa
Đạp diễm xích long (không khóa) 1 Khóa
Kasi Kaka(không khóa) 1 Khóa
Chim cánh cụt(không khóa) 1 Khóa