• [Tân thủ] Tổng hợp các Huyệt Tâm Pháp (phần 1) 11-04-2015

  Các bằng hữu thân mến,

  Tâm pháp là khái niệm còn trừu tượng với nhiều bằng hữu ở Tuyệt Tình Cốc. Hãy cùng Điền mỗ điểm lại các huyệt Tâm pháp, yêu cầu và tác dụng của mỗi huyệt trong series bài viết dưới đây. Hi vọng rằng các bằng hữu sẽ có con đường nâng Tâm pháp đúng đắn.

  Hệ thống huyệt tâm pháp

  Huyệt tâm pháp được chia làm 3 loại :

  - Huyệt vị cơ bản

  - Huyệt vị thông dụng

  - Môn phái huyệt vị.

  Huyệt cơ bản

  Tên huyệt Điều kiện Yêu cầu thăng cấp Tác dụng
  Lực Đạo Nhất Cấp 50 điểm Lực Đạo 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Lực Đạo
  Lực Đạo Nhị Cấp 150 điểm Lực Đạo 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Lực Đạo
  Lực Đạo Tam Cấp 300 điểm Lực Đạo 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Lực Đạo
  Lực Đạo Tứ Cấp 600 diểm Lực Đạo 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Lực Đạo
  Nội Kinh Nhất Cấp 50 điểm Nội Kinh 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Nội Kính
  Nội Kinh Nhị Cấp 150 điểm Nội Kinh 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Nội Kính
  Nội Kinh Tam Cấp 300 điểm Nội Kinh 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Nội Kính
  Nội Kinh Tứ Cấp 600 điểm Nội Kinh 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Nội Kính
  Thể Phách Nhất Cấp 50 điểm Thể Phách 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Thể Phách
  Thể Phách Nhị Cấp 150 điểm Thể Phách 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Thể Phách
  Thể Phách Tam Cấp 300 điểm Thể Phách 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Thể Phách
  Thể Phách Tứ Cấp 600 điểm Thể Phách 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Thể Phách
  Cân Cốt Nhất Cấp 50 điểm Cân Cốt 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Cân Cốt
  Cân Cốt Nhị Cấp 150 điểm Cân Cốt 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Cân Cốt
  Cân Cốt Tam Cấp 300 điểm Cân Cốt 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Cân Cốt
  Cân Cốt Tứ Cấp 600 điểm Cân Cốt 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Cân Cốt
  Khí Hải Nhất Cấp 50 điểm Khí Hải 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Khí Hải
  Khí Hải Nhị Cấp 150 điểm Khí Hải 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Khí Hải
  Khí Hải Tam Cấp 300 điểm Khí Hải 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Khí Hải
  Khí Hải Tứ Cấp 600 điểm Khí Hải 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 3 Khí Hải

  Huyệt vị thông dụng

  Tên huyệt Điều Kiện Yêu cầu thăng cấp Tác dụng khi thăng 1 cấp
  Tinh Minh 15 điểm Lực Đạo, 15 điểm Nội Kính.
  Lực Đạo, Nội Kính tổng cổng 60 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Ngoại công, + 22 Bạo kích
  Tán Trúc 15 điểm Lực Đạo, 15 điểm Thể Phách.
  Lực Đạo, Thể Phách tổng cổng 60 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất  + 66 Ngoại công, + 276 Sinh Lực
  Mi Xung 30 điểm Lực Đạo, 30 điểm Cân Cốt 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Ngoại công, + 66 Ngoại phòng
  Khúc Sai 15 điểm Lực Đạo, 15 điểm Khí Hải.
  Lực Đạo, Nội Kính tổng cộng 60 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Ngoại công. + 54 Tinh thông
  Ngũ Ngoại 30 điểm Nội Kinh, 30 điểm Thể Phách 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 276 Sinh lực, + 66 Nội công
  Thừa Quang 15 điểm Nội Kinh, 15 điểm Cân Cốt.
  Nội Kính, Cân Cốt tổng cộng 60 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Nội công, + 66 Ngoại phòng
  Thông Thiên 30 điểm Nội Kinh, 30 điểm Khí Hải 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Nội công, + 54 Tinh thông
  Lạc Khướt 15 điểm Thể Phách, 15 điểm Cân Cốt.
  Thể Phách, Cân Cốt tổng cộng 60 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Ngoại phòng, + 66 Nội phòng
  Ngọc Chẩm 15 điểm Thể Phách, 15 điểm Khí Hải.
  Thể Phách, Khí Hải tổng cộng 60 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 276 Sinh lực, + 26 Chống đỡ
  Thiên Trụ 30 điểm Cân Cốt, 30 điểm Khí Hải 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 54 Tinh thông, + 26 Chống đỡ
  Phong Môn 80 điểm Lực Đạo, 80 điểm Nội Kính.
  Lực Đạo, Nội Kính tổng cộng 220 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Nội công, + 22 Bạo kich
  Phế Du 110 điểm Lực Đạo, 110 điểm Thể Phách 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Ngoại phòng, + 26 Chống đỡ
  Tâm Du 110 điểm Lực Đạo, 110 điểm Cân Cốt 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Nội phòng, + 66 Ngoại công
  Đốc Du 80 điểm Lực Đạo, 80 điểm Khí Hải.
  Lực Đạo, Khí Hải tổng cộng 220 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Ngoại công, + 26 Chống đỡ
  Cách Du 110 điểm Nội Kinh, 110 điểm Thể Phách 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Nội phòng, + 26 Chống đỡ
  Can Du 80 điểm Nội Kính, 80 điểm Cân Cốt.
  Nội Kính, Cân Cốt tổng cộng 220 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Nội công, + 66 Nội phòng
  Đảm Du 110 điểm Nội Kinh, 110 điểm Khí Hải 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 66 Nội công, + 26 chống đỡ
  Ti Du 80 điểm Thể Phách, 80 điểm Cân Cốt.
  Thể Phách, Cân Cốt tổng cộng 220 điểm
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 276 Sinh lực, + 66 Ngoại phòng
  Vi Du 80 điểm Thể Phách, 80 điểm Khí Hải.
  Thể Phách, Khí Hải tổng cộng 220 điểm.
  6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 276 Sinh Lực, + 54 Tinh thông
  Thận Du 110 điểm Cân Cốt, 110 điểm Khí Hải 6 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 4 điểm tư chất + 22 Bạo kích, + 26 Chống đỡ
  Chí Thất 40 điểm Thể Phách 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 138 Sinh lực, + 138 Sinh lực
  Bào Mang 20 điểm Thể Phách . Thể Phách, Lực Đạo, Nội Kinh tổng cộng 40 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 138 Sinh lực, + 33 Ngoại công, + 33 Nội công
  Trật Biên 20 điểm Thể Phách , 10 điểm Cân Cốt . Thể Phách, Cân Cốt tổng cộng 40  9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 138 Sinh lực, + 33 Phòng, + 33 Nội Phòng
  Thừa Phú 20 Thể Phách, 10 Khí Hải . Thể Phách, Khí Hải tổng cộng 40 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 138 Sinh lực, + 27 Tinh thông
  Ân Môn 40 điểm Thể Phách 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 138 Sinh lực, + 13 Chống Đỡ
  Uy Dương 160 điểm Thể Phách 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 138 Sinh lực, + 138 Sinh lực
  Uy Trung 80 điểm Thể Phách. Thể Phách, Lực Đạo, Nội Kính tổng cộng 160 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 138 Sinh lực, + 33 Nội công, + 33 Ngoại công
  Hợp Dương 80 điểm Thể Phách, 40 điểm Cân Cốt. Thể Phách, Cân Cốt 160 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 138 Sinh lực, + 33 Nội phòng, + 33 Ngoại phòng
  Thừa Kinh 80 điểm Thể Phách, 40 điểm Khí Hải. Thể Phách, Khí Hải tổng cộng 160 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất + 138 Sinh lực, + 27 Tinh thông
  Thừa Sơn 160 điểm Thể Phách 9 cấp. Mỗi lần thăng cấp tốn 2 điểm tư chất +138 Sinh lực, + 13 chống đỡ

  (Còn tiếp)

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay