Thế lực20-02-2014

Cách tham gia Thể lực:

Khi khai tông lập phái, cần lựa chọn nơi đặt bang phái Tổng đà ở 1 trong 2 nơi thành Phúc Châu, thành Hành Sơn. Nơi còn lại không được chọn sẽ mặc định là nơi đặt phân đà của bang hội. Toàn bộ tổng đà và phân đà của bang hội đều gọi là phạm vi thế lực của bang phái. Sau khi khai tông lập phái, bang hội có tư cách tham gia thế lực.

Thuộc tính cảnh Thế lực:

Trong phân trang thế lực thuộc giao diện bang hội, mỗi chấm đỏ trên bản đồ thể hiện vùng ảnh hưởng của thế lực.

- Chỉ số kinh tế: Dao động từ 0-100, mỗi ngày tự động giảm xuống 10%. Lúc người chơi của bang phái có thực lực ở vùng này hoàn thành nhiệm vụ bang hội sẽ tăng chỉ số kinh tế. Trong phạm vi thế lực bang phái, các chỉ số kinh tế sẽ ảnh hưởng đến tổng thực lực của bang hội, chỉ số kinh tế càng cao thì tổng thực lực càng cao.

- Chỉ số trị an: Dao động từ 0-100, lúc người chơi của bang phái có thực lực ở vùng này hoàn thành nhiệm vụ bang hội, điểm số sẽ giảm xuống.

- Long Đầu Bang: Người quản lý bang hội của vùng thế lực, mỗi vùng đều có 1người. Lúc mới đầu sẽ mặc định NPC thế lực làm Long Đầu, nhưng người chơi bang hội có thể đoạt được vị trí Long Đầu Bang hội.

- Số lượng tổng đà: Hạn mức số lượng tổng đà trong 1 vùng thế lực có thể có.

- Số lượng phân đà: Hạn mức số lượng phân đà trong 1 vùng thế lực có thể có.

- Cấp độ vùng đất: Tiêu chuẩn để phân chia tốt kém của vùng thế lực, tổng cộng phân thành 5 cấp. Cấp độ càng cao thì giới hạn và chỉ số kinh tế ban đầu của vùng đó càng cao.

Trở thành Long Đầu Bang:

Tất cả các Long Đầu Bang mặc định lúc đầu của vùng đều là NPC thế lực, người chơi có thể đấu thầu cạnh tranh để đoạt được chức vụ này.

Đấu thầu cạnh tranh:

Khi máy chủ mở chức năng thế lực, buổi chiều hàng tuần lúc 14:00 là thời gian đấu thầu cạnh tranh chức vị Long Đầu vùng thế lực. Đầu tiên, vùng cấp 1 sẽ lần lượt lần lượt đấu giá độc lập, sau đó các vùng cấp độ khác sẽ phân thành 4 lượt đấu giá.

Phương thức đấu giá bang hội là ra giá điểm đấu giá đối với mỗi vùng đã chỉ định, sau khi bán đấu giá kết thúc, người trả giá cao nhất sẽ trở thành Long Đầu Bang. Nếu 1 vùng nào không có người đấu giá thì vẫn giữ Long Đầu trước đó.

Bang hội muốn tham gia đấu giá thì phải thỏa mãn đủ điều kiện dưới đây:

-  Bang hội đã khai tông lập phái

  - Vùng đất tham gia đấu giá đã có đặt tổng đà hoặc phân đà

Điểm đấu thầu:

Điểm mà Long Đầu dùng để đấu giá, là phần thưởng khi thành viên bang hội hoàn thành cướp đoạt hoặc hoạt động vận tiêu nhận được. Mỗi ngày bang hội có thể vào giao diện giao tiếp, phân trang thế lực bang phái để tiến hành chuyển tặng điểm đấu thầu. Số lượng chuyển tặng không thể vượt quá 10% số điểm mình đang có.

Khuếch trương thế lực:

Là cách thức để mở rộng phạm vi thế lực, chính là kiến lập phân đà của mình ở nhiều các vùng thế lực. Số lượng phân đà có thể kiến lập của một bang bị ảnh hưởng của độ kiến thiết bang hội. Để lập phân đà ở một vùng thế lực, bang phải đầu tiên phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

- Số lượng các phân đà bang hội chưa hết hạn mức.

- Vùng thế lực muốn lập phân đà cho phép lập, đồng thời số phân đà hiện có cũng chưa hết hạn mức.
Có 2 cách để lập phân đà:

- Đơn xin: Cần Long Đầu Bang phê chuẩn thông qua mới có thể kiến lập phân đà,nếu Long Đầu vùng là NPC thế lực, đơn xin chắc chắn sẽ được tông qua. Đơn xin có thể gửi từ phân trang thế lực bang phái trong giao diện bang phái, người chơi có quyền hạn Long Đầu Bang hội (bang chủ, vợ/chồng bang chủ, phó bang chủ, vợ/chồng phó bang chủ, hộ pháp) có thể xử lý đơn các bang hội khác gửi đến trong danh sách đơn

- Thích quán: Cách này chỉ dùng khi bang hội Long Đầu là bang phái của ngườichơi, thích quán sẽ gửi “thế lực thông hành” đến long đầu bang hội, sau khi nhận được sẽ không cần đợi long đầu phê chuẩn mà có thể trực tiếp lập phân đà.

Thế lực suy thoái:

Một long đầu bang phái của vùng thế lực trong vòng 72h sau khi bị thay đổi có thể hủy các phân đà của bang phái khác trong vùng hiện có bằng cách vào giao diện quản lý Long đầu, phân trang thế lực bang hội. Nhưng không thể hủy được các phân đà thành lập qua thích quán. Các phân đà bị hủy dẫn đến bộ phận phân đà và tổng đà đang tồn tại sẽ không được thông suốt nữa, những phân đà này sau 72h sẽ bị hệ thống tự động hủy, phạm vi thế lực bang phái vì thế mà suy thoái. Bang hội chỉ có 72h để tái lập lại phân đà, đả thông tuyến phân đà đang có mới có thể giữ được.

Tổng đà thiên di:

Khi mới khai tông lập phái, tổng đà của bang phái nhất định phải đặt ở thành Phúc Châu hoặc thành Hành Sơn, nhưng sau này có thể di chuyển được tổng đà. Di chuyển tổng đà có 2 cách, chủ động di chuyển và sử dụng phương thức “thưởng chiếm trú địa” trong Thích quán.

Chủ động di chuyển là người chơi có quyền hạn trong bang hội (bang chủ, vợ/chồng bang chủ, phó bang chủ) lựa chọn “tổng đà thiên di” trong phân trang thế lực là có thể di chuyển đến vùng thế lực khác. Tiền đề là: (Vùng muốn chuyển đến phải có phân đà rồi, phải có vật phẩm “Minh chủ tưởng thiện lệnh”, Vùng muốn chuyển đến số lượng tổng đà chưa hết hạn mức)

Các “thưởng chiếm trú địa” của Thích quán, cần phải gửi cho tổng đà bang phái ở vùng muốn chuyển đến thưởng chiếm trú địa, sau khi chiến thắng sẽ được chuyển vào, bang phái bị chiếm lĩnh sẽ phải chuyển tổng đà đến Phúc Châu (chi tiết xem tại Thích quán).

Quyền trọng thế lực địa bàn:

Là điểm số quy mô phân đà mới thành lập trong vùng thế lực, trọng số thế lực trong vùng đều mặc định là 1%. Sau khi bang phái người chơi trở thành Long Đầu bang vùng thế lực sẽ chiếm 20% quyền trọng chưa phân phối, nếu quyền trọng không đủ (20%-quyền trọng Long Đầu bang có) thì tất cả các quyền trọng dư thừa sẽ đều cho Long Đầu bang

Long Đầu bang cũng có thể điều chỉnh quyền trọng, phạm vi điều tiết quyền trọng của bang phái mình là khoảng 1%-40%, phạm vi điều tiết của các bang phái khác là từ 1%-20%

Khi Long Đầu bang đồng ý đơn xin lập phân đà, nếu quyền trọng chưa phân phối của vùng là0 thì phải lấy 1% từ quyền trọng của mình để cho bang phái mới gia nhập, nếu quyền trọng của Long Đầu bang là 1% thì không thể cho phép lập mới phân đà.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay